null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ CHO CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỘ VÀ NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ MIỀN TRUNG, TÂY NGUYÊN VÀ PHÍA NAM TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

content:

Căn cứ Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao về xây dựng 02 chương trình, tài liệu bồi dưỡng về: (1) Nghiệp vụ thẩm định dự án đầu tư và (2) Nghiệp vụ quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cho công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư. Sáng ngày 14/12/2023, Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế cho công chức, viên chức của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh/thành phố miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam tại Thành phố Đà Nẵng.

Toàn cảnh Lớp tập huấn

    Tham dự khai giảng Lớp bồi dưỡng có sự hiện diện của ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

Ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

phát biểu khai giảng Lớp bồi dưỡng

  Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Ngô Văn Giang chào mừng 90 đồng chí học viên là lãnh đạo các đơn vị và các công chức, viên chức của các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp/khu kinh tế dù trong bối cảnh cuối năm công việc rất bận rộn nhưng vẫn quan tâm tham dự lớp bồi dưỡng, điều này thể hiện sự quan tâm rất cao đến nội dung của việc xây dựng 02 bộ tài liệu nghiệp vụ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện.

  Ông Ngô Văn Giang nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức Lớp bồi dưỡng thí điểm 02 nghiệp vụ nêu trên nhằm lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan/đơn vị trong việc tổng hợp, lấy ý kiến đóng góp sau khi hoàn thành nội dung tập huấn để Học viện Chính sách và Phát triển có thể chỉnh sửa, bổ sung vào nội dung của 02 bộ tài liệu một cách chính xác, đầy đủ nhất để sau này làm cơ sở trình Lãnh đạo Bộ ban hành chính thức 02 bộ tài liệu về Nghiệp vụ Thẩm định dự án đầu tư và Nghiệp vụ Quản lý nhà nước về khu công nghiệp/khu kinh tế để nhằm giúp cho các công chức, viên chức của ngành Kế hoạch và Đầu tư có một cách hiểu và thực hiện thống nhất chung nhất về hai nghiệp vụ nêu trên trên cả nước.