null Thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

content:

Kính gửi: Các cán bộ/giảng viên Học viện

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo đề xuất nhiệm vụ cấp Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2023. 

Các cán bộ/giảng viên có đề xuất điền theo mẫu A1-ĐXNV theo thông tư 03/2017/TT_BKHCN : Tải tại đây

Hạn nộp đề xuất bản mềm về phòng Quản lý Khoa học và  Hợp tác : 12h00 ngày 20/6/2022. 

Trân trọng!