null Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố, nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 để tuyển chọn trong kỳ kế hoạch năm 2023.

content:

Thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố; Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố ban hành kèm theo Quyết định 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND Thành phố; Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố và danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đăng tải chi tiết danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố và danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030 để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2023 để các tổ chức và cá nhân có năng lực, có nhu cầu đăng ký tham gia tuyển chọn tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND Thành phố;

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, văn bản pháp quy và các thông tin khác có liên quan đề nghị liên hệ trực tiếp Ms. Minh Hạnh, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác 0981863488.

Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn là 17 giờ 00 ngày 10/02/2023.

- Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của UBND Thành phố;

Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 của UBND Thành phố;

- Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND Thành phố;

- Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn.

+ BM 06 BHS

+ BM 07 ĐON

+ BM 08 TMĐT.KHCN

+ BM 09 TMĐT.XHNV-ĐA

+ BM 10 TMDA.SXTN

+ BM 12 TTTC

+ BM 13 LLCN

+ BM 14 PHNC

+ BM 43 ĐON.SHTT

+ BM 44 TM.DASHTT