null THÔNG BÁO số 43: Danh sách ứng viên đủ điều kiện và lịch đánh giá năng lực ứng viên dự tuyển thông qua hình thức tiếp nhận viên chức và hình thức lao động hợp đồng tại Học viện Chính sách và Phát triển năm 2024 (đợt 1)

content:

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện và lịch đánh giá năng lực ứng viên dự tuyển thông qua hình thức tiếp nhận viên chức và hình thức lao động hợp đồng tại Học viện Chính sách và Phát triển đợt 1 năm 2024 (nội dung xem tại đây).