null Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước thực hiện từ năm 2022

content:

Quyết định phê duyệt tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm, kinh phí, phương thức khoán chi và thời gian thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ độc lập cấp nhà nước thực hiện từ năm 2022 : Tải tại đây