null Bổ sung Kế hoạch NCKH&ĐMST đến năm 2025, xây dựng kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2024.

content:

Căn cứ Công văn đến ngày 27 tháng 4 năm 2023 của Vụ Khoa học, Giáo dục Tài nguyên và môi trường về việc Bổ sung Kế hoạch NCKH&ĐMST đến năm 2025, xây dựng kế hoạch KHCN&ĐMST và dự toán ngân sách khoa học công nghệ năm 2024.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác thông báo đến các đơn vị trong Học viện gửi đề xuất gửi đề xuất NCKH cấp quốc gia và cấp Bộ theo mẫu gửi kèm. 

Đề xuất gửi bản mềm về địa chỉ khht@apd.edu.vn và bản cứng có chữ kí cho đ/c Hạnh sđt 0981863488 trước ngày 14/5/2023 để tổng hợp gửi đề xuất. 

Công văn chi tiết: Tại đây

Mẫu đề xuất NCKH: Tại đây