null Thông báo 06 về việc Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ NCKH tại Học viện

content:

                         Kính gửi:    Chủ nhiệm các nhiệm vụ NCKH tại Học viện

Căn cứ Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc ban hành Quy định Quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Kế hoạch số 104/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm học 2023-2024;

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các chủ nhiệm nhiệm vụ NCKH đang thực hiện tại Học viện tiến hành báo cáo tiến độ theo quy định (Thuyết minh đã được phê duyệt). Hồ sơ báo cáo bao gồm:

- Báo cáo kết quả tình hình thực hiện đề tài tính đến ngày 19/02/2024 theo mẫu Quy định tại PL12-GV trong Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021.

- Các sản phẩm đã thực hiện theo tiến độ được nêu trong Thuyết minh.

- Các vấn đề kiến nghị khác nếu có và Kế hoạch nghiệm thu đề tài

- Danh sách các nhiệm vụ NCKH cần báo cáo (Phụ lục kèm theo)

Thời hạn cuối cùng để chủ nhiệm đề tài nộp Báo cáo tiến độ là ngày 15/03/2024.

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai. Mọi thắc mắc xin liên hệ chuyên viên Nguyễn Thị Minh Hạnh SĐT 0981863488.

Trân trọng cảm ơn!

 

File thông báo: Tải tại đây