null Thông báo: Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30.

content:

Căn cứ công văn số 906/TB-BKHCN ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc: Kêu gọi đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia dự kiến thực hiện từ năm 2025 thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia “ Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của Công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-30.

Phòng QLKH&HT thông báo để các đơn vị biết để nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia gửi BKHCN theo tiến độ quy định ./.

Công văn: Tải tại đây