BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

CỦA BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 348/QĐ-HVCS&PT ngày 31/7/2009

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Phó Trưởng Bộ môn, phụ trách Bộ môn: TS. Ngô Minh Thuận

Điện thoại CQ : 0243 85857673      

Fax: 024.37475217 & 35562392

     I. Chức năng

     Bộ môn Lý luận Chính trị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất trong Bộ môn nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện.

Trang bị kiến thức cơ bản về Triết học Mác – Lênin (Nguyên lí I), kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học (Nguyên lí II), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử các học thuyết kinh tế.

Giúp Chi ủy (Đảng ủy) và Ban Giám đốc Học viện triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức Nhà nước, trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ viên chức và sinh viên trong toàn Học viện.

      II. Nhiệm vụ, quyền hạn

  Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Bộ môn theo phân cấp của Giám đốc

   Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy và đào tạo các chuyên ngành thuộc Bộ môn theo các bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ.

    Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý.

    Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học về Triết học Mác – Lênin (Nguyên lí I), Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học (Nguyên lí II), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử các học thuyết kinh tế.

     Bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đối tượng theo yêu cầu.

     Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn Bộ môn quản lý.

    Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Bộ môn theo chủ trương của Học viện.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao nhiệm vụ.

      III. Thành tích khen thưởng của đơn vị

- Năm học 2010 tập thể Lao động xuất sắc

- Năm 2011-2012: Tập thể Lao động tiến tiến; 01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm học  2012-2013: Tập thể Lao động tiến tiến; 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Năm 2012, hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp Bộ, nghiệm thu đạt loại: Xuất sắc.

- Năm 2015, hoàn thành 01 đề tài khoa học cấp Học viện.

      IV. Danh sách cán bộ

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
1 TS. Ngô Minh Thuận Phó Trưởng Bộ môn 0983 700 876 Duythuan1981@gmail.com
2 ThS. Đào Văn Mừng Giảng viên 098 9530 175 Daomung68@gmail.com
3 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga Giảng viên 097 3877 136 Nguyenthanhnga2011@gmail.com
4 ThS. Vũ Thị Thái Hà Giảng viên 090 435 3935 Havtt297@gmail.com
5 ThS. Vũ Thị Minh Tâm Giảng viên 098 585 7617 Vuminhtam1983@gmail.com
6 TS Nguyễn Tiến Hùng Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Kiêm giảng)   Hunghoavi@gmail.com

      V. Lý lịch khoa học giảng viên (click vào tên từng giảng viên)

      TS. Ngô Minh Thuận

      ThS. Đào Văn Mừng

      ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

      ThS. Vũ Thị Thái Hà

      ThS. Vũ Thị Minh Tâm

      TS Nguyễn Tiến Hùng

      VI. Địa chỉ liên hệ

Học viện Chính sách và Phát triển – P.701, Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - 7B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy - Hà Nội.