null Thông báo Thực hiện nhiệm vụ NCKHSV năm học 2023-2024

content:

Kính gửi: Các Khoa/Viện quản lý sinh viên

Căn cứ vào Kế hoạch số 104/KHNCKH-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Học viện về Kế hoạch hoạt động NCKH năm học 2023-2024 và Quyết định số 1229/QĐ-HVCSPT ngày 26 tháng 09 năm 2023 về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2023 -2024.

Thực hiện kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp Giao ban tháng 4/2024 về việc yêu cầu các Khoa/Viện quản lý sinh viên triển khai thực hiện các công việc liên quan tới Kế hoạch NCKH của sinh viên trong năm học 2023-2024.

        Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các Khoa/Viện phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể sau:

- Yêu cầu các Khoa/Viện thực hiện việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH của sinh viên trong năm học 2023-2024. Việc nghiệm thu đánh giá các đề tài NCKH của sinh viên phải được hoàn thành trước khi diễn ra kỳ thi kết thúc học phần giai đoạn 1 – Học kỳ II năm học 2023-2024.

- Sau khi các Đề tài được nghiệm thu, các Khoa/Viện cần tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết NCKH cấp Khoa và nộp Báo cáo tổng kết về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 25/04/2024.

- Các Khoa/Viện gửi Danh sách Đề tài Đăng ký dự thi cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Học viện (Mỗi Khoa/Viện không quá 02 Đề tài) trước ngày 25/04/2024.

Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện.

Trân trọng!

File thông báo: Tải tại đây