null THÔNG BÁO V/v xây dựng, đăng ký kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2021-2022

content:

Kính gửi: - Các Khoa quản lý sinh viên

                                  -Viện Đào tạo quốc tế

    

       Căn cứ vào Quyết định số 1182/QĐ-HVCSPT ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Học viện về việc: Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.  

      Căn cứ vào Thông báo số 88/TB-HVCSPT ngày 14 tháng 05 năm 2021 về việc xây dựng kế hoạch công tác năm học 2021-2022.

      Căn cứ vào Kế hoạch học tập và nghiên cứu khoa học hàng năm của sinh viên Học viện Chính sách và Phát triển.

       Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên thực hiện việc xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2021-2022 bao gồm các nội dung đăng ký chủ yếu như sau:

  • Danh mục đề tài NCKH của sinh viên trong năm học 2021-2022.
  • Kế hoạch tổ chức các hoạt động sinh hoạt khoa học của sinh viên: Tọa đàm khoa học, kế hoạch tham dự các cuộc thi,và các hoạt động khác.
  • Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên (cấp Khoa).

    Kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2021-2022 của Khoa/Viện xin gửi về phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 26/05/2021. (bản mền gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) để phòng  Quản lý Khoa học và Hợp tác tổng hợp, báo cáo ban Giám đốc và Hội đồng Khoa học – Đào tạo.

Thông báo chi tiết: Tải tại đây