null Thông báo về việc tổng hợp các số liệu có liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của sinh viên trong năm học 2020-2021

content:

Kính gửi:  -    Các Khoa quản lý sinh viên;
       -    Viện Đào tạo quốc tế

         Để chuẩn bị phục vụ cho việc tổng kết công tác NCKH trong năm học 2020-2021 và tính giờ NCKH cho Giảng viên, phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa quản lý sinh viên và Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổng hợp và gửi về phòng QLKH&HT các số liệu có liên quan tới việc thực hiện nhiệm vụ NCKH của sinh viên trong năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
-    Danh sách các đề tài NCKH của sinh viên đã hoàn thành và được nghiệm thu. (Có xác nhận về bàn giao tài liệu của Thư viện).
-    Danh sách các sinh viên tham gia thực hiện các đề tài.
-    Danh sách giảng viên hướng dẫn SVNCKH (kèm theo của từng đề tài).  
-    Thời hạn cuối cùng nộp báo cáo về phòng QLKH&HT là ngày 25/7/2021.
Đề nghị các Khoa quản lý sinh và Viện Đào tạo quốc tế phối hợp thực hiện.
Xin cảm ơn!

Chi tiết: TẠI ĐÂY