Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

content:

PHÒNG CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18;

Email: Hunghoavi@gmail.com

 

Phó Trưởng phòng:

ThS. Trần Thị Thanh Minh

Điện thoại: 0972946093;

Email: thanhminh@apd.edu.vn 

Group Facebook:  Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - APD  Email: motcuasv@apd.edu.vn

(Trong trường hợp cần thiết để được Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phản hồi thông tin nhanh nhất các bạn vui lòng gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại Hotline trên)

I. GIỚI THIỆU CHUNG 

Ban hành kèm theo Quyết định số 1257/QĐ-HVCSPT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển.

1. Vị trí và chức năng

          Phòng Chính trị và công tác sinh viên là đơn vị thuộc Học viện có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện thực hiện  công tác chính trị và quản lý sinh viên; thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa; tổ chức sự kiện, văn nghệ, thể dục thể thao… đối với sinh viên, học viên; thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, phối hợp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng; công tác kết nối, phục vụ cộng đồng; công tác y tế học đường và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác chính trị sinh viên

a) Đầu mối, chủ trì, phối hợp với các bên liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ công tác của Học viện đén sinh viên, học viên; nắm bắt, tổng hợp, báo cáo kịp thời diễn biến tư tưởng của người học với Giám đốc Học viện và chủ động đề xuất các biện pháp giải quyết những vấn đề liên quan.

b) Tổ chức tuần sinh hoạt công dân -  sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa; tổ chức nói chuyện thời sự cho người học; tổ chức đối thoại sinh viên. Đầu mối giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của sinh viên liên quan đến học tập, rèn luyện và chế độ chính sách của sinh viên, học viên.

2. Công tác quản lý sinh viên, hành chính

a) Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên

b) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển, cấp phát thẻ sinh viên; sổ tay sinh viên; sổ nội - ngoại trú; chứng nhận Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên; chứng nhận ngày công tác xã hội.

c) Thực hiện quản lý sinh viên ngoại trú, phối hợp thực hiện quản lý sinh viên nội trú theo quy định hiện hành.

d) Đầu mối xử lý công việc hành chính cho sinh viên qua bộ phận một cửa.

đ) Đầu mối, phối hợp với các đơn vị chức năng khảo sát việc làm sinh viên sau khi tốt nghiệp, tổ chức đối thoại sinh viên hằng năm, tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

3. Công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá sinh viên

a) Đầu mối theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên mỗi học kỳ, khóa học theo quy định hiện hành.

b) Đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân sinh viên. Theo dõi, tham mưu và tổng hợp việc thi đua, khen thưởng và xử lý kỷ luật sinh viên theo quy định.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định đối với sinh viên, học viên vi phạm quy chế, nội quy.

4. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với sinh viên

a) Tuyên truyền, hướng dẫn và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

b) Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục cho đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí theo quy định.

c) Chủ trì xét cấp học bổng khuyến khích học tập theo chế độ, xét cấp học bổng do các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tài trợ cho sinh viên; đề xuất mức khen thưởng dành cho thủ khoa kỳ thi tuyển sinh, thủ khoa tốt nghiệp theo quy định hiện hành của Học viện.

d) Thường trực quỹ học bổng sinh viên Học viện. Đầu mối tiếp nhận và phân phối học bổng tài trợ cho sinh viên của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hướng dẫn và làm thủ tục cho sinh viên vay vốn ngân hàng.

5. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học

a) Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Phòng Tổ chức – Hành chính, Khoa/Viện quản lý sinh viên và với các cấp chính quyền địa phương nơi Học viện đóng chân để tổ chức triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho sinh viên; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xâm hại đến quyền của sinh viên ngoại trú.

b) Theo dõi, nắm bắt diễn biến về tư tưởng của sinh viên để có biện pháp xử lý, giáo dục kịp thời; phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các tác động tiêu cực về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội đối với sinh viên; đầu mối phối hợp với cơ quan an ninh giải quyết các vấn đề liên quan đến sinh viên.

6. Công tác hỗ trợ sinh viên

a) Phối hợp với Khoa/Viện quản lý sinh viên, trung tâm Hỗ trợ đào tạo, Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn phát triển để hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, phát triển kỹ năng và trong đời sống.

b) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện để thực hiện công tác giới thiệu, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm trong và sau khi hoàn thành khóa học; tìm kiếm nguồn tài trợ các hoạt động ngoại khóa sinh viên.

c) Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch chung hướng dẫn các đơn vị thuộc Học viện tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ việc làm; hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của sinh viên.

7. Giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp; giáo dục văn - thể - mỹ cho sinh viên. Chủ trì hoặc phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện, Bộ môn Giáo dục thể chất – QPAN xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao cho sinh viên.

8. Điều phối văn phòng Hội Cựu sinh viê Học viện. Quản lý và thường xuyên cập nhật danh sách cựu sinh viên và các thông tin liên quan. Phối hợp với các Khoa/Viện quản lý sinh viên tăng cường kết nối với cựu sinh viên, học viên nhằm phát huy truyền thống, uy tín vs nguồn lực cho Học viện.

9. Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động về y tế học đường; xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thuộc Học viện các chương trình, hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng theo quy định hiện hành của Học viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

        3. Thành tích khen thưởng của đơn vị

      - Năm học 2010- 2011 và 2011-2012:

     + Tập thể Lao động xuất sắc

+  01 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

     + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

-       Năm học 2013- 2014:

+ Tập thể Lao động xuất sắc

+ 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

+ 02 Lao động điển hình tiên tiến

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

       - Năm học  2014-2015:

      + Tập thể Lao động xuất sắc

      + 02 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

      + 01 Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

 

   

   II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CỦA ĐƠN VỊ

1. Danh sách cán bộ  và Phân công nhiệm vụ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Lĩnh vực vụ trách

1

 

TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 0365.18.18.18

Email: Hunghoavi@gmail.com

Trưởng phòng

Bí thư Chi bộ 1

- Chịu trách nhiệm chung trước Ban giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Phòng;
- Chỉ đạo chung tất cả các mặt công tác của Phòng;
- Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ của đơn vị, công tác xây dựng, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh việc thực hiện kế hoạch năm học của Phòng, của các chuyên viên;
- Trực tiếp chỉ đạo công tác tiếp sinh, công tác giáo viên chủ nhiệm và Cố vấn học tập, công tác giáo dục Chính trị tư tưởng, việc chuyển trường của sinh viên, ký xác nhận vào sổ trợ cấp ưu đãi cho sinh viên tỉnh ngoài và việc cấp, quản lý sử sụng thẻ sinh viên.
- Các nội dung khác theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và BGĐ Học viện giao.

2

 

 

ThS. Trần Thị Thanh Minh

Điện thoại: 0972946093;

Email: thanhminh@apd.edu.vn

Phó Trưởng phòng

- Chịu trách nhiệm giám sát Bộ phận Một cửa sinh viên.
- Triển khai, giám sát xây dựng Kế hoạch năm học của phòng (bao gồm kế hoạch hoạt động năm học và kế hoạch tàì chính); Sơ kết Tổng kết năm học; Nhập học; Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm. Chỉ đạo xây dựng các Kế hoạch, báo cáo
theo chức năng nhiệm vụ của phòng và công việc đột xuất được Lãnh đạo Học viện giao
- Tổng hợp, dự thảo đầu mối công việc báo cáo số liệu theo quy định với Ban Giám đốc Học viện và các Bộ, Ngành bên ngoài Học viện.
- Triển khai; Giám sát, cập nhật trên phần mềm hệ thổng quản lý đào tạo công tác: Xét Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập;
Học bổng khuyến khích học tập; Học bổng tài trợ
- Xét, Tổng hợp điểm rèn luyện từ các đơn vị quản lý sinh viên và kiểm tra, đôn đốc cán bộ phòng và các bên có liên quan cập nhật trên phần mềm quản lý đào tạo
- Khảo sát sinh viên (Tuần học Chính trị - công dân; Cựu sinh viên (từ kế hoạch – tổ chức thực hiện, báo cáo tổng kết theo quy định)
- Triển khai và chủ động phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện về Tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên.

- Xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên.
- Phối hợp với các bên liên quan tạo nguồn, hoặc xét học bổng tài trợ cho sinh viên.
- Triển khai, in ấn, hợp đồng, thanh toán tài chính….liên quan đến thẻ sinh viên, thực tế sinh viên theo kế hoạch hàng năm.
Triển khai, hỗ trợ công tác khởi nghiệp trong sinh viên và bồi dưỡng kỹ năng mềm…
- Phụ trách mảng truyền thông của Phòng trên cổng thông tin Học viện
Dự thảo sửa đổi các quy định quy chế thuộc lĩnh vực chuyên môn của Phòng được giao.
- Chịu trách nhiệm cập nhật, bổ sung nội dung tài liệu tuần SHCD sinh viên đầu khóa; giữa khóa và cuối khóa
- Chịu trách nhiệm in ấn, phối hợp để cấp phát các chứng nhận về Tuần SHCD-SV; Sổ nội ngoại trú; ngày Công tác xã hội…
- Chịu trách nhiệm về thẻ sinh viên.

3

 

Ths. Vũ Thị Thu Hà

Điện thoại: 0982.271.786

Email: thuha.hcp@gmail.com 

 

   Chuyên viên

- Phụ trách công tác miễn, giảm học phí; Thư ký Hội đồng xét miễn giảm học phí. Chủ động xây dựng Kế hoạch, thông báo về miễn giảm học phí đến người học và các đơn vị có liên quan theo quy định hiện hành của Học viện; Cập nhập thông tin lên phần mềm quản lý đào tạo và chịu trách nhiệm về số liệu cập nhật, bảo mật số liệu theo quy định hiện hành của Học viện;
- Chịu trách nhiệm cập nhật trên phần mềm hệ thổng quản lý đào tạo công tác: Xét Học bổng khuyến khích học; thư ký Hội đồng xét HBKKHT;
- Chịu trách nhiệm dự thảo xây dựng kế hoạch, báo cáo sơ kết; tổng kết năm học; đối thoại với sinh viên;
- Phụ trách công tác nhập học; Xây dựng kế hoạch nhập học; tài chính cho nhập học, thanh quyết toán nhập học và thông báo về nhập học đến người học và các bên liên quan;
- Thực hiện các công việc tài chính chung của phòng ( tham mưu, thanh quyết toán);
- Thực hiện công tác đám bảo chất lượng;
- Triển khai khảo sát sinh viên, cựu sinh viên theo nhiệm vụ và chức năng của Phòng CTSV được giao;
- Triển khai công tác tư vấn tâm sinh lý đối với sinh viên;
- Thư ký các Hội đồng của Học viện trong quản lý sinh viên mà phòng CT&CTSV là ủy viên Thường trực;
- Xây dựng Kế hoạch; báo cáo liên quan đến người học, việc làm, thu nhập của người học để báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện theo quy định;
- Chịu trách nhiệm về đề xuất, triển khai, thanh quyết toán tài chính liên quan đến in sổ nội ngoại trú; chứng nhận tuần SHCD-SV; Chứng nhận ngày CTXH theo quy định hiện hành của Học viện và những chứng nhận khác khi được Ban Giám độc HV phân công.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng
Chịu trách nhiệm đề xuất, in, cấp phát thẻ sinh viên;
- Phụ trách Tổ công đoàn của Phòng.        

4

 

KS. Nguyễn Dương

Điện thoại: 0913.396.779

Email: nguyenduongapd@gmail.com

Chuyên viên

- Phụ trách Bộ phận một cửa sinh viên; Hàng ngày check mail Một cửa xử lý theo quy định một cửa; Ghi chép sổ công việc Bộ phận một cửa sinh viên…
- Triển khai, tổng hợp, lưu trữ số liệu và lập báo cáo về Dịch chuyển nghĩa vụ quân sự đối với Nam sinh viên.
- Tổng hợp, báo cáo về ngày Công tác xã hội đối với sinh viên.
- Thư ký Hội đồng xét TNTT của phòng.
- Phụ trách triển khai Tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa. Phân bổ chấm bài; làm báo cáo
tổng hợp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện.
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Học viện triển khai công tác đảm bảo an ninh trât tự; dự thảo các báo cáo theo quy định hiện hành của Học viện về an ninh trật tự, an toàn xã hội.
- Phụ trách xây dựng kế hoạch và triển khai các chuyên đề thực tế cho sinh viên theo quy định.
- Thực hiện công tác đám bảo chất lượng.
- Phối hợp triển khai các phong trào văn - thể - mỹ, thanh niên xung kích, tình nguyện, … cho sinh viên theo kế hoạch của Học viện và chỉ đạo của Lãnh đạo phòng.
- Quản lý con dấu chức danh của Trưởng phòng; triển khai xác nhận, giám sát, trình Trưởng phòng về xác nhận giấy tờ cho sinh viên.
- Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Học viện quản lý các câu lạc bộ sinh viên.
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng

5

 

 

CN. Bùi Thị Xuyến

ĐT: 0989.816.384
Email: xuyen88apd@gmail.com

  - Chịu trách nhiệm xét, tổng hợp điểm rèn luyện theo từng học kỳ; theo Khóa học từ các đơn vị quản lý sinh viên và kiểm tra, đôn đốc cán bộ phòng và các bên có liên quan cập nhật trên phần mềm quản lý đào tạo; Xây dựng các báo cáo về điểm rèn luyện theo quy định hiện hành của Học viện;
- Chịu trách nhiệm xét Học bổng tài trợ cho sinh viên ( Kế hoạch; báo cáo; hồ sơ; thư ký hội đồng xét Học bổng tài trợ);
- Chịu trách nhiệm triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác quản lý ngoại trú đối với sinh viên;
- Phối hợp với Ban QL Ký túc xá, quản lý sinh viên nội trú;
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Phòng (Tiếp nhận văn bản mới; sắp xếp, bảo quản theo quy định của văn thư lưu trữ);
- Phụ trách công tác quản lý Hồ sơ sinh viên ( tiếp nhận, rà soát, kiểm tra, đối chiếu; bảo mật theo quy định);
- Phối hợp với các đơn vị về khám sức khỏe, theo dõi sức khỏe, Bảo hiểm Y tế, bảo hiểm TTTN, … chuyển dữ liệu về Phòng CTSV cập nhập trên phần mềm QLĐT và báo cáo theo quy định;
- Phụ trách mảng truyền thông của Phòng trên cổng thông tin của Học viện (viết bài đưa tin; cập nhật văn bản scan; hiệu chỉnh thông tin về cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng… );
- Chịu trách nhiệm cập nhật, bổ sung nội dung Sổ tay sinh viên hàng năm;
- Chịu trách nhiệm công tác chính trị, tư tưởng cho sinh viên;
- Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng;
- Thực hiện công việc khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.

        2. HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG 


(Lễ kết nạp đảng đối với sinh viên tại Chi bộ 1 - Khối Chính trị và Công tác sinh viên)

(Phòng Chính trị và Công tác sinh viên phối hợp cùng Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa và đầu năm học đối với sinh viên trong toàn Học viện)

(Học viện họp cùng Lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03) Công an Thành phố Hà Nội  về tổng kết công tác đảm bảo an ninh chính trị năm 2018 và đề xuất tặng giấy khen đối với đơn vị trong năm 2018)

(Học viện tiếp đoàn kiểm tra công tác quốc phòng an ninh của Bộ Quốc phòng năm 2018)

( GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực Việt Nam. nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Học viện)

       (Lễ hứa quyết tâm đối với tân sinh viên Khóa 9 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt K9 - Đá Chông

do Phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức)

(Đội Thanh niên xung kích thực hiện chức năng kiêm tra, đôn đốc và nhắc nhở sinh viên

trong việc chấp hành các quy định tại Học viện)

(Hướng dẫn quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với sinh viên tại Phòng Chính trị và Công tác sinh viên)

LỄ HỨA QUYẾT TẤM CỦA TÂN SINH VIÊN HỌC VIỆN TẠI KHU DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT K9 - ĐÁ CHÔNG - BA VÌ - HÀ NỘI TRÊN CÁC PHƯƠNG TRUYỀN THÔNG: Vui lòng xem tại đây.

 III. LIÊN HỆ

            MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

            Phòng Chính trị và Công tác sinh viên - Học viện Chính sách và Phát triển

           Địa chỉ: Phòng 407Học viện Chính sách và Phát triển - Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Ngõ 7 - Tôn Thất Thuyết - Q. Cầu Giấy - TP. Hà Nội.

            Điện thoại liên hệ:    02437.957.361