Phòng Quản lý đào tạo


Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Đông

Điện thoại CQ: 0243 7957368; Fax: 04.37475217 & 04.35562392
Địa chỉ liên hệ: Phòng 202, Nhà C, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu Đô thị Nam An Khánh Sudico, Hoài Đức, Hà Nội.   

      I. Chức năng     

      Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý công tác đào tạo đại học và sau đại học gồm: tuyển sinh, mở ngành, phát triển chương trình đào tạo, quản lý quá trình đào tạo, xét tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

      II. Nhiệm vụ, quyền hạn

      1. Tham mưu công tác quản lý, phát triển đào tạo các hệ đào tạo đại học và sau đại học, xây dựng chiến lược, kế hoạch đào tạo của Học viện;

    2. Xây dựng đề án tuyển sinh, lập kế hoạch, thường trực Hội đồng tuyển sinh, Ban tư vấn tuyển sinh, phối hợp với các đơn vị tổ chức triển khai công tác tuyển sinh hàng năm;

    3. Nghiên cứu xây dựng, sửa đổi và triển khai các văn bản, quy định về đào tạo đại học và sau đại học theo quy định hiện hành;

   4. Quản lý việc mở ngành đào tạo, phát triển, đổi mới, cập nhật chương trình đào tạo, môn học/học phần thuộc chương trình đào tạo đại học và sau đại học;

   5. Quản lý biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy và học tập theo quy định;

   6. Xây dựng, tổ chức và giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu tổ chức giảng dạy và học tập các chương trình đại học và sau đại học.

  7. Quản lý kết quả học tập và sự thay đổi của sinh viên, học viên, thường trực Hội đồng xét cảnh báo học tập, xét thôi học cho sinh viên, học viên, thường trực Hội đồng xét công nhận kết quả học tập, chuyển đổi tín chỉ;

  8. Quản lý lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, kết quả học tập, hồ sơ tốt nghiệp; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính có liên quan;

  9. Thực hiện công tác tổng hợp báo cáo, thống kê về hoạt động đào tạo đại học và sau đại học

10. Phối hợp quản lý việc liên kết, hợp tác đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo khác trong và ngoài nước; 

  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển giao.