null Thư mời viết bài Hội thảo khoa học Quốc gia "Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số"

content:

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Học viện Chính sách và Phát triển và Trường Đại học Thương mại phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Phân tích định lượng các vấn đề kinh tế và xã hội trong môi trường số”.

           1. Nội dung của Hội thảo

Bài viết khoa học của Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các chủ đề chính sau đây:

(1) Tổng quan lý thuyết về các phương pháp phân tích định lượng nghiên cứu kinh tế - xã hội trong môi trường số;

(2) Khoa học dữ liệu và ứng dụng trong phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số;

(3) Các công nghệ xử lý và phân tích dữ liệu lớn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

(4) Thực trạng, cơ hội và thách thức về đào tạo nhân lực có khả năng phân tích định lượng trong môi trường số;

(5) Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy các học phần cung cấp kiến thức, kỹ năng và công cụ phân tích định lượng;

(6) Lý luận, kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng các phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế - xã hội và bài học cho Việt Nam;

(7) Nhu cầu thực tiễn và chế độ đãi ngộ đối với nhân lực có khả năng phân tích định lượng trong môi trường số;

(8) Hoặc những nội dung khác có liên quan đến chủ đề hội thảo.

2. Thời hạn, địa chỉ nhận bài viết

- Thời hạn nhận bài đến hết ngày: 28/02/2022.

- Kết quả thẩm định bài viết: ngày 15/03/2022.

- Ngày nhận lại bài sau chỉnh sửa: 22/03/2022.

- Địa chỉ nhận toàn văn bài viết qua email: khoahoc.toan@tmu.edu.vn hoặc khoakinhteso@apd.edu.vn

Thông tin chi tiết của Thư mời viết bài : Tải tại đây

Định dạng bài viết tham khảo: Tại đây