null THÔNG BÁO Quyết định số 643 ban hành Quy định về tham gia thực hiện ngày Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển

content:

Quyết định số 643 ban hành Quy định về tham gia thực hiện ngày Công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy tại Học viện Chính sách và Phát triển

1. Quyết định 643

2. Quy định ban hành theo quy định 643

3. Phụ lục Quy định ngày CTXH năm 2021