null Học viện Chính sách và Phát triển đồng tổ chức Hội thảo quốc tế Phát triển Kinh tế xanh ở Việt Nam

content:

     Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học Thương mại phối hợp với Học viện Chính sách và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế, Trường Đại học Hải Phòng, Trường Đại học Hà Nội, và các đối tác quốc tế đồng tổ chức. 

     Mục đích của Hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi học thuật và chia sẻ kinh nghiệm tri thức từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý về tăng trưởng kinh tế bền vững ở Việt Nam.

     Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề chính sau:

- Lý thuyết về phát triển kinh tế xanh (quan điểm, các mô hình, tiêu chí, tính tất yếu, điều kiện…);

- Xu hướng, kinh nghiệm phát triển kinh tế xanh trên thế giới và bài học rút ra cho Việt Nam;

- Thể chế, chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước và kế hoạch, chương trình các bộ, ngành, địa phương về phát triển kinh tế xanh, phát triển bền vững;

- Môi trường phát triển kinh tế xanh;

- Các nguồn lực phát triển kinh tế xanh (các thành phần kinh tế; nguồn vốn, nhân lực, khoa học công nghệ,…);

- Mô hình phát triển nền kinh tế xanh bao gồm mô hình phát triển nền kinh tế vĩ mô (xanh hóa kinh tế nông thôn, ứng dụng công nghệ sinh học và môi trường cho hạ tầng xã hội…), mô hình kinh doanh có trách nhiệm từ các thành phần kinh tế (tín dụng xanh, kế toán xanh, marketing xanh, logistic và quản trị chuỗi cung ứng xanh, quản trị nhân lực xanh…); 

- Thực trạng, giải pháp phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam trong các lĩnh vực (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, thương mại) và trên mỗi phương diện hoặc sự kết hợp giữa các phương diện (kinh tế, môi trường và xã hội);

     Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

1. Thời gian dự kiến: 08h00 ngày 18/5/2023.

2. Địa điểm: Hội trường H3 - Trường Đại học Thương mại, TP. Hà Nội, Việt Nam

     Các bài viết của hội thảo được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN.

Ban tổ chức kính đề nghị quý đại biểu tham dự Hội thảo xác nhận qua địa chỉ email: khht@apd.edu.vn trước ngày 15/05/2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Hội thảo, vui lòng liên hệ với Ban tổ chức qua:

ThS. Nguyễn Thị Minh Hạnh - ĐT: 0981 863 488 để được hỗ trợ.

     Chi tiết giấy mời và nội dung chương trình như dưới đây: