null Thông báo về việc Điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2023-2024

content:

Kính gửi: Các Khoa/Viện quản lý sinh viên

Căn cứ vào Quyết định số 766/QĐ-HVCSPT ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Học viện về việc Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Căn cứ vào danh sách đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong năm học 2023-2024 do các Khoa/Viện đã nộp về phòng QLKH&HT.

Qua quá trình rà soát, phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đã nhận thấy có đề tài NCKH do sinh viên đăng ký trùng lặp với sản phẩm là bài thi của môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học (sản phẩm này đã được nộp tại phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng hoặc nộp tại Thư viện). Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác yêu cầu các Khoa/Viện quản lý sinh viên thực hiện việc rà soát, điều chỉnh tên, mục tiêu, nội dung nghiên cứu của đề tài đã đăng ký (nếu có nhu cầu) và loại bỏ các đề tài đã trùng lặp với sản phẩm (bài thi) của môn học đã được thực hiện ra khỏi danh sách các đề tài NCKH của sinh viên đã đăng ký, đồng thời bổ sung danh sách sinh viên thực hiện đề tài (còn thiếu) trong năm học 2023-2024.

Mọi chỉnh sửa của các Khoa/Viện xin gửi về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 26/11/2023 (bản mềm gửi về địa chỉ email: khht@apd.edu.vn) để phòng Quản lý Khoa học và hợp tác tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc cùng Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

(Mọi thắc mắc, trao đổi, kính đề nghị các thầy cô liên hệ trực tiếp chuyên viên Lâm Thuỳ Dung – Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác; SĐT: 0976151198)

Trân trọng!

 

File thông báo: Tải tại đây