null Học viện Chính sách và Phát triển chính thức được cấp phép đào tạo Ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ Tiến sĩ

content:

        Ngày 15/11/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định số:3849/QĐ-BGDĐT về việc cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng trình độ tiến sĩ, mã số 9340201.

        Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; Có kiến thức và trình độ chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng; Có tư duy toàn cầu, có khả năng lãnh đạo, năng lực phản biện và hoạch định chính sách, đặc biệt là chính sách tài chính - tiền tệ; Có năng lực nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có khả năng công bố các công trình khoa học uy tín.

        Với lợi thế là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan tham mưu tổng hợp cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong các vấn đề về kế hoạch đầu tư công của quốc gia; các chính sách kinh tế vĩ mô trong đó có các chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách phát triển khác, chương trình tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng tại Học viện Chính sách và Phát triển cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng, chính sách tài chính - tiền tệ, các công cụ đánh giá, phản biện và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.

        Người học sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng tại Học viện có cơ hội phát triển nghề nghiệp ở các vị trí: (i) Lãnh đạo ở các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách, đặc biệt trong lĩnh vực về tài chính - tiền tệ; (ii) Lãnh đạo trong các công ty đa quốc gia, các tập đoàn tài chính trong nước và quốc tế; (iii) Nhà khoa học, giảng viên đại học và chuyên gia tư vấn về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.