null THÔNG BÁO số 45 về việc Tổ chức lớp học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên Khóa 7, 8, 9, 10 Đợt 1 năm 2024

content:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo về việc tổ chức học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên như sau:

- Hình thức và thời gian học: 

+ Hình thức: Học trực tuyến tại ứng dụng LMS và Zoom Meetings 

Lớp B1:  https://meet.google.com/izj-kzdo-syh

Lớp B2:  https://meet.google.com/zaw-bpbr-rrd

+ Thời gian học: Bắt đầu từ 18h00 - 21h30 hàng ngày từ ngày 11/03/2024 đến 31/03/2024.

- Lịch đăng ký học: Sinh viên Khóa 7, 8, 9, 10 có nguyện vọng đăng ký lớp học trên hệ thống tín chỉ : http://tinchi.apd.edu.vn từ 19h00 ngày 26/02/2024 đến ngày 10/03/2024.

-  Thời gian thi: Tháng 04/2024. 

Xem chi tết tại: Thông báo Tổ chức lớp học phần bồi dưỡng tiếng Anh cho sinh viên Khóa 7, 8, 9, 10 Đợt 1 năm 2024.