null THÔNG BÁO số 48 về việc Lịch đăng ký tín chỉ học phần quy đổi điểm Đợt 3, học kỳ II, năm học 2023 - 2024

content:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đăng ký lớp học phần quy đổi điểm và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học được mở vào đợt 3 trên hệ thống đăng ký tín chỉ (http://tinchi.apd.edu.vn)  để phục vụ xét Quy đổi điểm cho Đợt 3, học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau: 

1/ Danh sách lớp học phần:

- Tiếng anh cơ bản 1;2;3;4

- Tiếng anh IELTS 1.1;1.2;1.3;1.4

- Tiếng anh Pre IELTS 1.1;1.2;1.3;1.4

- Tin học đại cương: Lớp đại trà và lớp chất lượng cao

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

2/ Thời gian: Từ ngày 26/02/2024 đến 22h00 ngày 26/03/2024

3/ Hình thức đăng ký: Sinh viên bắt buộc phải đăng ký trực tuyến tại cả 2 địa chỉ

Địa chỉ 1: https://apps.apple.com/vn/app/apd-s-link/id1583940687 (thiết bị IOS) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apdslink (thiết   bị Android) để nộp đơn và bản chụp chứng chỉ.

Địa chỉ 2: http://tinchi.apd.edu.vn để đăng ký lớp học phần.

4/ Đối tượng: Sinh viên Khóa 9 trở về trước và các Khóa 10,11,12,13,14  

Đề nghị các Khoa/Viện quản lý sinh viên, cố vấn học tập thông báo cho sinh viên được biết và thực hiện./.

Lưu ý: 

-  Sinh viên khi tham gia đăng ký phải chọn đúng đợt học, lớp học phần QĐĐ trên trang tín chỉ và không được hủy tín chỉ.

-  Nếu sinh viên không có chứng chỉ để quy đổi thì không được đăng ký tín chỉ.

Xem chi tết tại: Thông báo về việc Lịch đăng ký tín chỉ học phần quy đổi điểm Đợt 3, học kỳ II, năm học 2023 - 2024.