null HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC (CHU KỲ 2) ĐỐI VỚI HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

content:

Ngày 02/3/2024, tại Tp. Ninh Bình (Tỉnh Ninh Bình), Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả kiểm định chất lượng chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện Chính sách và Phát triển. Tham dự buổi họp, về phía Lãnh đạo Học viện có Giám đốc Trần Trọng Nguyên (dự online), Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh và ông Phạm Ngọc Trụ - Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Tại phiên họp, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng đã trình bày ngắn gọn quy trình và các kết quả của Đoàn Đánh giá ngoài, bao gồm cả những điểm mạnh và hạn chế trong hoạt động tổng thể của Học viện giai đoạn 2018-2023. Kết quả đánh giá này được Đoàn đưa ra thông qua các phiên làm việc với Lãnh đạo và các đơn vị chức năng thuộc Học viện, qua khảo sát, phỏng vấn trực tiếp các đối tượng liên quan và qua những kết quả cải tiến chất lượng của chu kỳ kiểm định lần đầu (được công nhận năm 2018). Theo báo cáo, những thành tựu nổi bật của Học viện trong 5 năm qua bao gồm việc kiểm định và được công nhận chất lượng đối với 05 chương trình đào tạo (đạt kiểm định chất lượng của 100% các chương trình đào tạo đủ điều kiện đánh giá ngoài), tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao và được nhà sử dụng lao động đánh giá tốt, nguồn thu được đảm bảo tăng ổn định, mạng lưới kết nối trong nước và quốc tế được cải thiện khá rõ nét, các công trình nghiên cứu khoa học, nhất là các nghiên cứu gắn với nhiệm vụ của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương trình bày nội dung về Học viện tại phiên họp

TS. Tạ Thị Thu Hiền, đại diện Tiểu ban chuyên môn báo cáo quy trình, phương pháp, kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài tại Học viện Chính sách và Phát triển. Báo cáo cho thấy Học viện và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy định hiện hành đối với công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục tại Học viện. Đáng chú ý là các khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài đối với 02 chương trình đào tạo (Tài chính – Ngân hàng, Quản lý Nhà nước) từ tháng 3/2023 đã được Học viện chú trọng cải tiến.

Ở phần trao đổi thảo luận, trước các ý kiến của một số thành viên trong Hội đồng: GS,TS Trần Trung (Giám đốc Học viện Dân tộc), GS,TS Nguyễn Hữu Đức (Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội), GS,TS Trần Văn Nam (Nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng), GS,TSKH Bành Tiến Long (nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về sứ mệnh của Học viện trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công cho Việt Nam, việc phát huy vai trò là đơn vị trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong tham vấn chính sách vĩ mô của Việt Nam… Giám đốc Trần Trọng Nguyên đã trả lời (online) làm rõ các vấn đề trên nhằm giải đáp, cung cấp thông tin tới Hội đồng, đồng thời nêu những định hướng chiến lược phát triển của Học viện trong giai đoạn tiếp theo. Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh phát biểu làm rõ thêm về chủ trương, mục đích của Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi đề xuất thành lập Học viện và những đóng góp của Học viện trong việc xây dựng những đề án, chính sách tầm vĩ mô của Việt Nam những năm gần đây.

Phó Giám đốc Nguyễn Thế Vinh phát biểu trực tiếp tại phiên họp

Trên cơ sở Báo cáo kết quả của đoàn Đánh giá ngoài, các nội dung thảo luận giữa Lãnh đạo Học viện và Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (phiên họp XXVI), 100% thành viên Hội đồng đã nhất trí bỏ phiếu thông qua kết quả kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 của Học viện tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCL ngày 04/3/2024.

Trên cơ sở các khuyến nghị của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Học viện đang triển khai xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng cho giai đoạn 2024-2029 – giai đoạn mang tính quyết định trong việc thực hiện Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt.

Nguồn: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng