null Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

content:

Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Tại đây

Quy chế QLKH của BKH&ĐT: Tại đây

Mẫu LLKH DDTCB : Tại đây

Mẫu thuyết minh : Tại đây

Hồ sơ tham gia tuyển chọn với các thông tin cơ bản như sau:

- 10 bộ hồ sơ (01 bản gốc + 09 bản photo) đảm bảo điều kiện theo quy định tại Điều 15 Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 239/QĐ-BKHĐT ngày 26/02/2024.

 - Đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ đảm bảo quy định tại Điều 14 Quyết định số 239/QĐ-BKHĐT

- Hình thức gửi hồ sơ theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Quyết định số 239/QĐ-BKHĐT.

- Thời hạn nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 05/6/2024 tại Phòng QLKH&HT để tổng hợp gửi Vụ KHGDTN&MT. 

Mọi thông tin liên hệ đc Minh Hạnh 0981863488, chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và hợp tác

Trân trọng!