null Thông báo số 14 về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa/Viện

content:

 

       Kính gửi: Các Khoa/Viện

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-BKHĐT ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính sách và Phát triển.

Căn cứ vào tình hình biến động về nhân sự của các Khoa/Viện hiện nay, nhằm thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng Khoa/Viện để đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị mình trong thời gian tới. Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác đề nghị các Khoa/Viện gửi đề xuất yêu cầu về việc điều chỉnh, bổ sung nhân sự trong Hội đồng Khoa/Viện của nhiệm kỳ 2021-2025 (nếu có nhu cầu) để phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trình Giám đốc Học viện xem xét quyết định.

Trên cơ sở Quyết định số 567/QĐ-HVCSPT của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa, hiện nay số lượng giảng viên của các Khoa /Viện đã được bổ sung khá nhiều và để tạo điều kiện cho Hội đồng Khoa/Viện hoạt động thuận lợi hơn, mỗi đơn vị được mời tối đa không quá 02 thành viên là những người không thuộc biên chế của đơn vị mình tham gia vào Hội đồng Khoa/Viện.

Các Khoa/viện tiến hành tổ chức lấy phiếu giới thiệu thành viên bổ sung tham gia Hội đồng và gửi văn bản đề xuất về Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 24/06/2024.

Mọi thắc mắc, trao đổi (nếu có) xin liên hệ trực tiếp với đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – CV phòng QLKH&HT – ĐT: 0981863488.

        Trân trọng!

Thông báo về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa/Viện: Tải tại đây