null Thông báo số 16 về việc Tính giờ NCKH của Tạp chí, Nội san

content:

     Kính gửi: Cán bộ/Giảng viên thuộc Học viện

          Để thực hiện việc tổng hợp tính giờ NCKH và thống kê các sản phẩm, công trình nghiên cứu khoa học một cách đầy đủ của cán bộ và giảng viên trong năm học 2023- 2024 tại Thông báo số 15/TB-QLKHHT ngày 01 tháng 7 năm 2024. Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác xin bổ sung thông báo như sau:

- Đối với các bài viết đã được đăng trên Đặc san (số 5, số 6) / Tạp chí (số 1) và các bài viết đã được phản biện nhưng chưa được đăng (phòng QLKH&HT sẽ gửi kết quả trực tiếp tới các tác giả) sẽ được tính số giờ NCKH bằng với số giờ NCKH của bài viết được đăng trên các Tạp chí nghiên cứu khoa học có điểm công trình: 0.5 ( 350 giờ/bài).

- Các bài viết đã gửi Ban trị sự nhưng chưa được phản biện và các bài viết đã được gửi Phản biện nhưng bị loại: Không được tính giờ NCKH nhưng vẫn được tính hoàn thành nhiệm vụ NCKH do Ban Giám đốc giao theo Kết luận giao ban (khi đã đủ số giờ theo định mức trong năm).

 - Các Giảng viên hướng dẫn sinh viên và các Giảng viên có bài viết được đăng trên Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học (Nội san số 1) được tính 100 giờ/bài

Trân trọng!

File thông báo: Tải tại đây