null Thông báo chi trả học bổng cho sinh viên

content:

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN

Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên

Hiện nay Phòng Kế hoạch - Tài chính đã hoàn thiện thủ tục chi trả Học bổng khuyến khích học tập HK I năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa để chuyển ra Kho bạc. Tuy nhiên hệ thống Kho bạc yều cầu các đơn vị triển khai thanh toán qua dịch vụ công trực tuyến, Phòng Kế hoạch – Tài chính đang hoàn thiện hồ sơ đăng ký sử dụng dịch vụ công nên việc chi trả học bổng chưa thực hiện được. Phòng sẽ cố gắng chi trả Học bổng cho sinh viên trong thời gian sớm nhất.

Phòng Kế hoạch – Tài chính xin thông báo để các Khoa chuyên ngành và sinh viên được biết.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: KHTC.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTC

                        ( Đã ký )

Chu Thị Ngọc Trâm