null Thông báo về việc chi trả học bổng cho sinh viên

content:

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Các Khoa quản lý sinh viên thuộc Học viện.

Hiện nay Phòng Kế hoạch Tài chính đã thực hiện xong thủ tục chi trả tiền Học bổng khuyến khích học tập, tiền miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019-2020, tiền trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập trong HK II năm học 2019-2020 cho sinh viên các lớp đại trà của Học viện. Số tiền này đã được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân tại Ngân hàng BIDV - CN Thăng Long của từng sinh viên.

Phòng Kế hoạch - Tài chính xin thông báo để các Khoa thông báo cho sinh viên có tên trong các quyết định trên biết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: KHTC.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTC

     (Đã ký )

          Chu Thị Ngọc Trâm