null Thông báo của phòng Kế hoạch - Tài chính

content:

HỌC VIỆN

CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

                                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện.

Thực hiện quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/1/2020. Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo, đối với những hồ sơ thanh toán có ký Hợp đồng và Biên bản nghiệm thu thanh lý, yêu cầu các đơn vị bổ sung thêm Mẫu 08a (Theo mẫu đính kèm TẠI ĐÂY).

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện theo đúng quy định trên.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu TC-HC, KHTC.

PHỤ TRÁCH PHÒNG KHTC

                                             (Đã ký)

Chu Thị Ngọc Trâm