null Thông báo v/v nộp báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ và giảng viên trong năm học 2019 - 2020

content:

Kính gửi: - Các Khoa và Viện Đào tạo Quốc tế;
     - Các Phòng ban và Trung tâm

Để có căn cứ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học đối với các giảng viên, viên chức đang hưởng chế độ lương theo ngạch chức danh giảng viên (phụ cấp ưu đãi nghề) ở Học viện trong năm học 2019 - 2020. Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác kính đề nghị các Khoa/Viện ĐTQT, các Phòng ban/Trung tâm (có cán bộ hưởng phụ cấp ưu đãi nghề) tiến hành tổng hợp, kê khai và nộp các kết quả công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên thuộc đơn vị mình và gửi về Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước ngày 31/7/2020.

Chi tiết: TẠI ĐÂY