null Thông báo tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7

content:

             BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

         HỌC VIỆN

        CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Số: 115/TB-HVCSPT

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                 Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2019 - 2020;

Căn cứ kế hoạch thực tập cuối khóa và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp của sinh viên Khóa 7;

            Học viện Chính sách và Phát triển thông báo thời gian tổ chức bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khóa 7 từ  ngày 07 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Để đảm bảo công tác bảo vệ khoá luận được thực hiện đúng kế hoạch, Học viện Chính sách và Phát triển đề nghị các đơn vị thực hiện như sau:

  • Lãnh đạo các khoa chuyên ngành đề xuất hội đồng chấm khoá luận tốt nghiệp, dự toán kinh phí, thời gian tổ chức chấm về P.QLĐT (Đ/c Vịnh) trước 17h00 ngày 6/7/2020 để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc.
  • Phòng Tổ chức Hành chính chuẩn bị giảng đường, trang thiết bị và bố trí cán bộ trực phục vụ công tác bảo vệ khoá luận theo kế hoạch.

Đề nghị cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Khoa quản lý sinh viên (TB cho s/v);

- Lưu: QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

TS. Giang Thanh Tùng