null Thông báo về việc Tổ chức chương trình học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2020

content:

                                  Kính gửi: Sinh viên khóa 10 (Lớp đại trà), khóa 9 (Lớp chất lượng cao) và sinh viên các khóa học bổ sung

 

Trung tâm Hỗ trợ Đào tạo thông báo về việc Tổ chức chương trình học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2020, cụ thể như sau:

- Thông báo ( Tại đây )

- Danh sách phân xe ( Tại đây)

- Chương trình Lễ bàn giao sinh viên ( Tại đây )

- Danh sách sinh viên đã nộp kinh phí thuê xe ( Danh sách 1 ; Danh sách 2 )

Đề nghị sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng An ninh năm 2020 nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian quy định cũng như các công việc được phân công.