null Thông báo Vv thực hiện nhiệm vụ NCKHSV năm học 2020 - 2021

content:

Kính gửi : Các Khoa/Viện quản lý sinh viên.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch hoạch số 48/KHNCKH-HVCSPT ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc  Học viện Chính sách và Phát triển về Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu Khoa học năm học 2020-2021 và Quyết định số 918/QĐ-HVCSPT ngày 26 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt danh mục đề tài và kinh phí hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2020-2021.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các Khoa/Viện quản lý sinh viên phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể sau:

  • Thực hiện và hoàn thành việc nghiệm thu, đánh giá các đề tài NCKH của sinh viên trước ngày 10/04/2021. Sau khi đã hoàn thành việc đánh giá, nghiệm thu các đề tài, các Khoa/ Viện quản lý sinh viên tiến hành tổng kết nhiệm vụ NCKH sinh viên của năm học 2020-2021 trong thời gian từ ngày 15- 25/04/2021
  •  Sau khi tổng kết, yêu cầu các Khoa/Viện gửi báo cáo về phòng Quản lý Khoa học và hợp tác trước ngày 30/04/2021.
  • Các Khoa/Viện quản lý sinh viên lựa chọn mỗi đơn vị 02 đề tài NCKH của sinh viên xuất sắc nhất để tham dự Hội nghị sinh viên NCKH cấp Học viện (nếu có nhu cầu).
  • Hội nghị Sinh viên NCKH cấp Học viện dự kiến tổ chức vào tháng 5/ 2021.

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai.

Thông tin chi tiết: Tải tại đây