null KHOA CƠ BẢN SINH HOẠT KHOA HỌC THÁNG 3/ 2021

content:

Thực hiện Kế hoạch sinh hoạt khoa học trong năm học 2020-2021, ngày 18/3/2021 Khoa Cơ bản sinh hoạt khoa theo chủ đề sinh hoạt khoa học tháng 3/2021, Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy các môn khoa học thuộc Khoa cơ bản.”  Khoa đã nhận được 09 bài tham luận của 9 giảng viên trong khoa. Hầu hết các tham luận và các ý kiến phát biểu đều cho rằng: Đổi mới dạy và học là hướng tới hoạt động học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động. Giảng viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn các hoạt động độc lập hoặc theo nhóm để sinh viên tự lĩnh hội kiến thức theo yêu cầu của chương trình. Loại bỏ dần thói quen thu nhận thông tin một cách thụ động của sinh viên để hoạt động học thực sự là một quá trình kiến tạo .

Tham luận “Một số vấn đề mới trong giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay đã chỉ ra yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với những người làm công tác giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị Mác -Lênin là phải chủ động nghiên cứu, bổ sưng đưa vào bài giảng những cách thức truyền tải linh hoạt, có tính tự cập nhật, tự khái quát và rút ra các kết luận khoa học dựa vững chắc trên cơ sở các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Làm như vậy, mới đảm bảo đồng thời cả hai nhiệm vụ trong giảng dạy các môn đặc thù này là: tính khoa học và tính tư tưởng.

Tham luận “Phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Tiếng Anh tại Học viện Chính sách và phát triển” đã nêu ra các đặc điểm của phương pháp dạy học tích cực như: dạy và học thông qua các hoạt động của sinh viên; dạy và học chú trọng rèn luyện phương pháp tự học; tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác…từ đó tác giả đã so sánh đặc điểm của phương pháp dạy truyền thống với dạy học theo phương pháp hiện đại. Bài viết đã đưa ra các điều kiện để có thể vận dụng các phương pháp dạy học tích cực như: giảng viên; sinh viên; các quy định về giáo trình, học liệu; thiết bị dạy học, đổi mới trong đánh giá kết quả học tập của sinh viên.

Tham luận “Kỹ năng sư phạm trong giảng dạy các môn cơ bản thuộc khoa cơ bản tại Học viện Chính sách và phát triển” đã đưa ra một số biện pháp để khắc phục phương pháp dạy học truyền thụ một chiều. Theo tác giả, những biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy là: nâng cao năng lực sư phạm cho giảng viên; vận dụng phương pháp dạy học tích cực; thực hiện đúng quy chế giáo dục – đào tạo, tổ chức thực hành thi, kiểm tra chặt chẽ, nhận xét kết luận, chấm điểm công khai, công bằng, đánh giá khách quan, chính xác két quả người học, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực trong thi, kiểm tra.

Sau khi kết thúc vuổi sinh hoạt, bài học được rút ra là:

- Giảng viên là yếu tố quyết định hàng đầu trong việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy. 

- Người giảng viên phải có kiến thức đa dạng.

- Giảng viên phải xác định được những vấn đề cần đổi mới.

- Giảng viên phải nắm vững kỹ năng truyền đạt kiến thức.

- Luôn liên hệ với thực tiễn đang thay đổi.

- Khuyến khích sinh viên biết hợp tác và chia sẻ.

- Tận dụng sự hỗ trợ của phương tiện dạy học.

- Học phong cách độc lập, sáng tạo, linh hoạt trong nhận thức và hành động. Biết mềm hóa tư duy và tùy cơ ứng biến.

Nguồn: Khoa Cơ bản