null Giấy mời tham dự Hội thảo

content:

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo công bố báo cáo: "Thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế sau đại dịch COVID -19: Đề xuất cho Việt Nam" 

Thời gian: 8h15, thứ năm ngày 22 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Hôi trường tầng 1 nhà D, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 

Cán bộ/ giảng viên quan tâm tham dự đăng ký với đồng chí Nguyễn Thị Minh Hạnh, chuyên viên phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác trước 17h00 ngày 20/04/2021 

Trân trọng!

Thông tin chi tiết : Tải tại đây