06/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÁNG 11 NĂM 2023
06/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU ĐỢT 1 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
01/11/2023
HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU QUA MẠNG CHO ĐỐI TƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ