29/09/2023
Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển và Công ty CP Đầu tư DVL VENTURES ký biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác tư vấn phát triển và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực đấu thầu và QLDA