05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh 
29/04/2022
Học viện Chính sách và Phát triển đến thăm và làm việc với Đại học Hạ Long