null Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

content:

(Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể download toàn văn trên thuvienso APD tại đây)

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hình bìa cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị được truyền trực tuyến tới 521 điểm cầu tại các đảng bộ trực thuộc, với sự tham dự của 28.458 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, thành viên ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách (kết nối với Hội nghị trực tuyến của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương) tới toàn bộ cán bộ, đảng viên các tổ chức Đảng trực thuộc. Đảng ủy Học viện Chính sách và Phát triển thực hiện kết nối với Hội nghị bằng điểm cầu kết nối thông qua hình thức livestream tại Hội trường 308 của Học viện. Tới tham dự có các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính sách và Phát triển, cấp ủy các cấp và các đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện.

Học viện Chính sách và Phát triển kết nối thông qua hình thức livestream tại Hội trường C308 nhà 7F

Giới thiệu những nội dung căn bản và cốt lõi của cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã và đang được thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt, bài bản và hiệu quả; tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo, điều hành của Đảng và Nhà nước. Kết quả đó khẳng định quyết tâm nhất quán của Đảng, trong đó vai trò chỉ đạo quyết liệt, kiên quyết, kiên trì của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.


Đồng chí Nguyễn Thái Học giới thiệu nội dung căn bản, cốt lõi cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Về quá trình biên soạn, xuất bản cuốn sách, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, xuất phát từ kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, nhất là từ khi thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, tham nhũng đã từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi, có chiều hướng thuyên giảm. Qua tổng kết thực tiễn đã đúc rút những bài học kinh nghiệm quý về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, có thể khái quát thành lý luận để định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Cuốn sách ra đời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới, đồng thời khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo với nhiều cách làm sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn; nhiều quan điểm, tư tưởng, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã được khẳng định, phát huy hiệu quả trên thực tế…

Đồng chí khái quát 5 giá trị cốt lõi và 8 bài học kinh nghiệm qua nội dung cuốn sách. Giá trị nổi bật là, cuốn sách trở thành “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; phản ánh sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng vô tư, trong sáng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn trẻ đến cương vị người đứng đầu Đảng ta, tấm gương mẫu mực, giản dị, nói đi đôi với làm, hết lòng vì nước, vì dân; giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, bạn bè quốc tế hiểu rõ bản chất cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam; trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn để phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm chính, “dĩ công vi thượng”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan TW và đại biểu tại điểm cầu chính của Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng nhấn mạnh cần gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính; tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; đồng thời chú trọng thông tin, tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, ngay sau hội nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo tổ chức thật tốt đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề về nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tốt các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trao đổi..., liên hệ với công tác xây dựng chỉnh đốn, đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của cơ quan, đơn vị.

Toàn thể đảng viên tại 6 Chi bộ của Học viện đã tham gia đầy đủ tại Hội nghị trực tuyến này 

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập quan trọng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư, theo đó Đảng ủy và chi ủy Học viện Chính sách và Phát triển đã thông báo và quán triệt tới toàn thể các đồng chí đảng viên tham dự Hội nghị đầy đủ, nghiêm túc. Cấp ủy các cấp đã phối hợp với lãnh đạo các đơn vị trong Học viện thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến các cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong toàn Học viện chưa được tham dự tại Hội nghị này.

Ảnh: Phan Dương - Tổng hợp: Thế Dương (Trung tâm CNTT, Thư viện – Truyền thông)