null Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

content:

       Ngày 28/2/2024, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ Học viện Chính sách và Phát triển đã tiếp sóng và triển khai thành công.

Toàn cảnh Hội nghị