null Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương, khóa II năm 2023

content:

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm nâng cao năng lực, góp phần hoàn chỉnh tiêu chuẩn đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước, sáng ngày 08/5/2023, tại trụ sở số 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng, tư vấn và Phản biện chính sách - Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương  cho công chức, viên chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tham dự Lễ Khai giảng Lớp Bồi dưỡngsự hiện diện của ông Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển; Đại diện Giảng viên Ông Phạm Mạnh Cường - nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, cùng toàn thể 38 học viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Ảnh: Ông Ngô Văn Giang – Phó Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

phát biểu khai giảng lớp học)

Phát biểu khai giảng Lớp Bồi dưỡng, Phó Giám đốc Ngô Văn Giang mong muốn các học viên hãy luôn ý thức rằng mục đích của việc tham gia lớp bồi dưỡng không chỉ đơn thuần nhằm hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ mà quan trọng hơn đây là cơ hội để các học viên nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ có hiệu quả cho công tác tại cơ quan, đơn vị. Do vậy, các học viên cần ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình để xác định mục tiêu học tập và thu xếp thời gian để tham dự đầy đủ các nội dung, chương trình đào tạo, thực hiện nghiêm túc những quy định của lớp học, tích cực học tập và nghiên cứu để hoàn thành khóa học theo kế hoạch.

Mục đích khóa học nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ cho học viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính; góp phần xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp.

(Hình ảnh lớp học)

Nội dung của khóa học thực hiện theo khung đào tạo của Chương trình chuẩn quốc gia về bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, quy định tại Quyết định số 2641/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Nội vụ, bao gồm 20 chuyên đề chính và 02 chuyên đề báo cáo. Đây là những kiến thức, kỹ năng đáp ứng đúng và kịp thời nhu cầu của các học viên tham gia học tập, nhằm áp dụng vào công việc thực tế, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao:

Chương trình tập trung vào 03 nhóm kiến thức cơ bản:
         + Phần 1: Nền hành chính nhà nước: bao gồm
10 chuyên đề.
         + Phần 2: Quản lý nhà nước theo ngành và lãnh thổ: bao gồm 02 chuyên đề.
         + Phần 3: Những kỹ năng cơ bản: bao gồm 0
8 chuyên đề.

           Chuyên đề 1: Tổng quan về chính sách công;

Chuyên đề 2: Pháp luật trong hành chính nhà nước;

Chuyên đề 3: Quản lý công trong xu thế phát triển;

Chuyên đề 4: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Chuyên đề 5: Tổng quan về phát triển bền vững;

Chuyên đề 6: Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Chuyên đề 7: Quản lý nhà nước về các lĩnh vực xã hội;

Chuyên đề 8: Quản lý nhà nước về cung ứng dịch vụ công;

Chuyên đề 9: Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực công;

Chuyên đề 10: Quyết định hành chính nhà nước;       

Chuyên đề 11: Chính phủ điện tử và chính phủ số;

Chuyên đề 12: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong quản lý nhà nước;

Chuyên đề 13: Kỹ năng phân tích công việc;

Chuyên đề 14: Kỹ năng phối hợp và thuyết phục trong hoạt động công vụ; C

huyên đề 15: Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch công việc;

Chuyên đề 16: Kỹ năng làm việc trong môi trường đa văn hóa;

Chuyên đề 17: Kỹ năng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật;

Chuyên đề 18: Kỹ năng theo dõi, kiểm tra ngành, lĩnh vực quản lý;

Chuyên đề 19: Kỹ năng quản lý thông tin và bảo đảm an toàn thông tin trong quản lý nhà nước và

Chuyên đề 20: Kỹ năng xây dựng báo cáo tổng hợp và chuyến đi thực tế.

Lớp Bồi dưỡng dự kiến diễn ra từ ngày 08/5/2023 đến ngày 06/7/2023, tại  trụ sở 68 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội.

Ngoài các chuyên đề lý thuyết, học viên sẽ thực hiện 02 bài kiểm tra và 01 bài tiểu luận cuối khóa để đánh giá quá trình học tập. Kết thúc khóa học, các học viên đạt kết quả, đủ điều kiện sẽ được Học viện Chính sách và Phát triển cấp chứng chỉ theo quy định.

          Dưới đây là một số hình ảnh tại Lớp bồi dưỡng: