null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÁNG 11 NĂM 2023

content:

   Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công khóa đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu trong tháng 11 năm 2023.