null TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THÀNH CÔNG 03 LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ ĐẤU THẦU TRONG THÁNG 3 NĂM 2024

content:

             Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng quý 1 năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển xây dựng Kế hoạch tổ chức Lớp bồi dưỡng Phổ biến, cập nhật những điểm mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản liên quan.