null THÔNG BÁO số 104: Lịch đăng ký tín chỉ các học phần quy đổi điểm Đợt 4, học kỳ II, năm học 2023 - 2024

content:

Học viện Chính sách và Phát triển thông báo đăng ký lớp các học phần quy đổi điểm và xét công nhận chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đại cương được mở vào đợt 4 trên hệ thống đăng ký tín chỉ (http://tinchi.apd.edu.vn) để phục vụ xét Quy đổi điểm cho Đợt 4, học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cụ thể như sau:

1. Danh sách lớp học phần:

- Tiếng Anh cơ bản 1; 2; 3; 4

- Tiếng Anh IELTS 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

- Tiếng Anh Pre IELTS 1.1; 1.2; 1.3; 1.4

- Tin học đại cương

- Phương pháp nghiên cứu khoa học

2. Thời gian: Từ ngày 27/5/2024 đến 17h00 ngày 07/7/2024

3. Hình thức đăng ký: Sinh viên đăng ký trực tuyến tại cả 2 địa chỉ:

Địa chỉ 1: http://tinchi.apd.edu.vn để đăng ký lớp học phần.

Địa chỉ 2: https://apps.apple.com/vn/app/apd-s-link/id1583940687 (thiết bị IOS) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apdslink (thiết bị  Android)  để nộp đơn và bản chụp minh chứng.

4. Các yêu cầu đối với việc khai thông tin đăng ký:

- Sinh viên đăng ký đúng thời hạn theo thông tin Mục 2 và bắt buộc phải đăng ký trực tuyến đồng thời tại cả 2 địa chỉ nêu tại Mục 3.

- Sinh viên cần rà soát và khai chính xác, đầy đủ tất cả các thông tin theo yêu cầu trên hệ thống.

- Đối với ảnh chụp minh chứng kết quả: chỉ gửi 01 ảnh chụp rõ nét mặt chứa thông tin kết quả của Chứng chỉ. 

Các trường hợp không tuân thủ những yêu cầu trên được xem là đăng ký không hợp lệ và không được xử lý trong đợt quy đổi này.

5. Đối tượng: Sinh viên Khóa 9 trở về trước và các Khóa 10,11,12,13,14.

Thông tin chi tiết tại: Thông báo số 104/TB-HVCSPT Lịch đăng ký tín chỉ các học phần quy đổi điểm  Đợt 4, học kỳ II, năm học 2023 - 2024.