null THÔNG BÁO số 124 danh sách ứng viên đủ điều kiện và hình thức đánh giá năng lực đối với ứng viên tuyển dụng thông qua hình thức lao động hợp đồng và tiếp nhận viên chức tại Học viện chính sách và Phát triển năm 2024 (Đợt 2)

content:

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện và hình thức đánh giá năng lực đối với ứng viên tuyển dụng thông qua hình thức lao động hợp đồng và tiếp nhận viên chức tại Học viện chính sách và Phát triển năm 2024 (Đợt 2) (nội dung xem tại đây).