null Học viện Chính sách và Phát triển họp nhóm Đánh giá nội bộ chương trình đào tạo chuyên ngành Kế hoạch Phát triển

Thực hiện kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo của Học viện, ngày 12/12/2018, Khoa Kế hoạch phát triển đã triển khai họp nhóm công tác để tổng kết các công việc đã thực hiện và phân công các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Đánh giá chương trình đào tạo bậc cử nhân của trường Đại học, Học viện là một trong những nội dung quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng chương trình, chất lượng đào tạo của chương trình. Mục đích của việc tự đánh giá là đo lường mức độc đáp ứng chất lượng đào tạo cử nhân só với bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đào tạo Đại học do Bộ GDĐT ban hành; nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân; làm căn cứ để Học viện đăng ký kiểm định chất lượng đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định của Bộ.

Chủ trì phiên họp nhóm, TS. Lê Huy Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đã tóm tắt nội dung công việc đã triển khai trong 02 tuần đầu tháng 12. Tiến độ công việc đã bám sát theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thiện bước tìm hiểu nội hàm các tiêu chí, hoàn thành việc liệt kê danh sách một số minh chứng phục vụ đánh giá các tiêu chuẩn chương trình đào tạo.

Để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình đánh giá, các thành viên cùng thảo luận cách thức triển khai cụ thể. Nhóm công tác đã thống nhất thời gian hoàn thiện các danh mục minh chứng dự kiến, đồng thời phối hợp với chuyên gia từ bên ngoài để đảm bảo nội dung minh chứng phù hợp với yêu cầu của bộ 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí kiểm định.

Kết luận cuộc họp, TS. Lê Huy Đoàn đã phân công cụ thể các công việc tiếp theo cho các nhóm đánh giá, cùng tiến độ cụ thể hoàn thành các công việc của các nhóm. Các khâu phối hợp giữa Khoa Kế hoạch Phát triển và các phòng ban chức năng khác cũng được vạch ra và thống nhất để các thành viên trong các nhóm triển khai.

Bài và ảnh: Khoa KHPT