12/07/2023
Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Lễ bàn giao Sinh viên đi học Chương trình Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023