28/02/2023
Hội thảo Khoa học cấp Học viện với chủ đề “Tác động của AI Chatbot đến giáo dục đại học”.  Hội thảo do Khoa Kinh tế số chủ trì về mặt chuyên môn.
23/02/2023
Ngày 23/02/2023, Học viện Chính sách và phát triển làm việc với Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục và Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
18/02/2023
Chiều ngày 15/02/2023, Học viện Chính sách và Phát triển làm việc (APD) với Học viện công nghệ Melbourne (Melbourne Institute of Techonology – MIT) để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Trường.
16/02/2023
Chiều ngày 15/02/2023, Học viện Chính sách và Phát triển làm việc (APD) với Học viện công nghệ Melbourne (Melbourne Institute of Techonology – MIT) để trao đổi về phương hướng hợp tác giữa hai Trường.