21/05/2022
Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng MPI mở rộng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022)
05/05/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép Học viện Chính sách và Phát triển đào tạo trình độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh