null Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng đấu thầu chuyên sâu cho các cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia

content:

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2024, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn phát triển tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng đấu thầu chuyên sâu nhằm mục đích cung cấp các nội dung, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đấu thầu theo nhu cầu đăng ký nội dung của Học viện Hành chính Quốc gia.