Trung tâm TT, TV & TRUYỀN THÔNG

Phó Giám đốc - Phụ trách Trung tâm: ThS. GVC Đỗ Thế Dương

(Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 828/QĐ-HVCSPT ngày 30/9/2019
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm ban hành kèm theo Quyết định số 1260/QĐ-HVCSPT ngày 29/9/2023 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Trung tâm Thông tin, thư viện và truyền thông thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện về công tác quản lý, quản trị hệ thống thông tin, thư viện và truyền thông của Học viện.


II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT)

a) Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT theo các quy định hiện hành.

b) Xây dựng kế hoạch chiến lược trung hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm về công tác CNTT.

c) Tư vấn, thiết kế, xây dựng, phát triển và triển khai các hệ thống mạng và hệ thống thông tin.

d) Tư vấn, xây dựng, phát triển, đảm bảo hỗ trợ các hệ thống quản lý hành chính điện tử của Học viện.

đ) Tư vấn, xây dựng, phát triển các phần mềm nghiệp vụ của Học viện.

e) Tư vấn, xây dựng và phát triển cổng thông tin điện tử của Học viện và các đơn vị trực thuộc Học viện theo yêu cầu.

g) Tư vấn đảm bảo an ninh mạng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Học viện và các đơn vị trực thuộc.

2. Quản lý kỹ thuật hệ thống CNTT của Học viện

a) Quản lý kỹ thuật, vận hành các hệ thống hạ tầng mạng Internet, các kết nối Internet, các phần mềm nghiệp vụ của Học viện.

b) Quản trị kỹ thuật cổng thông tin (website tiếng Việt và tiếng Anh) của Học viện.

c) Đảm bảo hỗ trợ và quản lý kỹ thuật cho các website của các đơn vị trong Học viện.

d) Cấp phát, thu hồi và quản lý thư điện tử cho tất cả viên chức, người lao động, sinh viên và học viên trong Học viện.

đ) Tham gia góp ý và thực hiện các đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực CNTT và chuyển đổi số của Học viện.

e) Quản lý hệ thống máy tính và các phòng thực hành máy tính dùng chung do Giám đốc Học viện giao cho Trung tâm quản lý.

3. Đào tạo kỹ năng sử dụng CNTT và chuyển đổi số

a) Đào tạo kỹ năng người dùng khai thác hệ thống thông tin.

b) Đề xuất các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án liên quan đến việc nâng cao hiệu quả khai thác, đảm bảo an toàn, an ninh và bảo mật cho các hệ thống CNTT và chuyển đổi số.

4. Quản trị Bộ nhận diện thương hiệu Học viện

a) Quản lý Bộ nhận diện thương hiệu Học viện.

b) Góp ý xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu Học viện theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Học viện.

c) Đề xuất và thực hiện các hoạt động cụ thể nhằm quản lý, củng cố và nâng cao giá trị thương hiệu Học viện; quảng bá hình ảnh, thương hiệu Học viện đối với xã hội.

d) Thực hiện và phối hợp thiết kế, in ấn các ấn phẩm giới thiệu Học viện và các đơn vị trong Học viện.

đ) Phối hợp với các đơn vị trong Học viện xây dựng và triển khai các hoạt động phục vụ công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh, hội chợ việc làm, liên kết đào tạo, hợp tác quốc tế, ...

5. Công tác truyền thông

a) Quản lý nội dung thông tin của Học viện trên website, phối hợp quản lý các website có tên miền apd.edu.vn.

b) Quản lý, vận hành, khai thác các thiết bị phục vụ cho công tác truyền thông của Học viện như máy chụp ảnh, máy quay phim, trường quay, … và các thiết bị khác mà Học viện trang bị cho Trung tâm.

c) Tư vấn và đánh giá nội dung website của các đơn vị trong Học viện, nhằm đảm bảo tính phù hợp, cập nhật và nhất quán của thông tin đối với các hoạt động của Học viện, góp phần quảng bá hình ảnh thương hiệu Học viện.

d) Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông cho các hoạt động, sự kiện.

đ) Quản lý các tài khoản truyền thông số của Học viện trên các mạng xã hội nhằm phổ biến các thông tin chính thức của Học viện đối với xã hội.

e) Phối hợp, triển khai tổ chức các hoạt động, sự kiện của Học viện và các đơn vị trong Học viện khi được phân công.

g) Đề xuất và tham gia các dự án, đề án truyền thông và chuyển đổi số cho Học viện và các đơn vị trong Học viện.

h) Chủ động tìm kiếm, đề xuất và là đầu mối tiếp nhận, triển khai thực hiện các dự án tư vấn truyền thông của các đơn vị bên ngoài đối với viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của Học viện thông qua các hình thức quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm hoặc tổ chức sự kiện …

6. Công tác thư viện

a) Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối tài nguyên thông tin phù hợp với viên chức, người lao động, sinh viên và học viên của Học viện.

b) Tổ chức sử dụng chung tài nguyên thông tin, sản phẩm thông tin và dịch vụ thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, giải trí của viện chức, người lao động, sinh viên và học viên của Học viện.

c) Đẩy mạnh ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong các hoạt động thư viện; tăng cường tài nguyên thông tin số, tài liệu nội sinh số.

d) Phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Học viện.

đ) Tiếp nhận, xử lý và tổ chức khai thác khóa luận, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của người học và người dạy trong Học viện; xây dựng cơ sở dữ liệu về tài liệu nội sinh, tài nguyên học liệu mở.

e) Tổ chức không gian đọc; hướng dẫn sử dụng sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện; hoàn thiện kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin; củng cố, mở rộng kiến thức cho người học, người dạy tại Học viện.

g) Thực hiện hợp tác và chia sẻ tài nguyên thông tin với cơ quan, tổ chức thư viện trong và ngoài nước.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM

- Điện thoại: 024 3795 7362 

Stt  Họ và tên Nhiệm vụ Số điện thoại
1  Đỗ Thế Dương  Phụ trách Trung tâm 0903.230.034
2  Tạ Đức Anh  Chuyên viên lĩnh vực CNTT 0934.985.588
3  Phan Anh Dương  Chuyên viên lĩnh vực CNTT

0377.699.012

4  Lưu Thị Diệu  Chuyên viên lĩnh vực Thư viện 0389.530.686 
5  Dương Thị Thảo Ly  Chuyên viên lĩnh vực Thư viện 0969.612.806 
6  Vũ Tiến Sơn  Chuyên viên lĩnh vực Truyền thông 0387.626.018
7  Nguyễn Hoài Linh  Chuyên viên lĩnh vực Truyền thông 0915.723.757